Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Działania środowiskowe

Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów

Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów skupia organizacje senioralne wokół idei pracy na rzecz drugiego człowieka. Wśród zrzeszonych w Centrum organizacji są: Stowarzyszenie Seniorów RYTM, Uniwersytet III wieku, Stowarzyszenie Seniorów RELAKS, Stowarzyszenie Seniorów BARNIM.

Centrum jest inicjatorem, koordynatorem i rejestratorem skali działań wolontarystycznych realizowanych przez seniorów. Tylko w I kwartale 2017 roku goleniowscy seniorzy wypracowali 247 godzin, wspierając potrzebujących w ramach wolontariatu opiekuńczego, hobbystycznego i akcyjnego. Do największych wyzwań w najbliższych latach będzie należało rozwijanie usług edukacyjnych o charakterze międzypokoleniowym – mentoringu.

Zapraszamy wszystkie organizacje senioralne i niezrzeszonych seniorów do współpracy. Informacji udziela opiekun Centrum P. Anna Podlewska tel.: 91 460 17 72 wew. 25

Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów powstało w ramach realizacji zadania z obszaru polityki społecznej „Opracowanie i wdrożenie programu Turnusu Aktywizacji Seniorów oraz Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów – pilotaż w m.in. dwóch gminach/powiatach” w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie.

Projekt przyczynił się do aktywizacji społecznej seniorów, spopularyzowania znaczenia wolontariatu i mentoringu seniorów, aktywności, której celem nadrzędnym było zaangażowanie potencjału seniorów na rzecz podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym.

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzono konsultacje wstępnej koncepcji projektu w środowisku seniorów słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora oraz grupy wolontariatu i mentoringu seniorów działającej przy SHUS.

Kolejnym krokiem było zorganizowanie 4-dniowego Turnusu Aktywizacji Seniorów, w trakcie którego przeszkolono 16 seniorów (kobiet i mężczyzn) z gminy Goleniów, Borne Sulinowo i Miasta Szczecina. Program turnusu obejmował 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz 10 godzin zajęć z animacji czasu wolnego. Zajęcia teoretyczne zbudowano na modułach tematycznych wokół następujących zagadnień: integracja grupy/komunikacja społeczna, wolontariat – od idei do praktyki działania społecznego, podstawy prawne wolontariatu/obowiązki i prawa wolontariusza, wolontariat 60+ - prezentacja dobrych praktyk, diagnoza potrzeb środowiska lokalnego, zarządzanie wolontariatem.

Celem turnusu była aktywizacja seniorów do podjęcia nie tylko indywidualnych działań w ramach wolontariatu, ale zmotywowanie do pełnienia roli liderów, wyrażającej się w założeniu i prowadzeniu lokalnego centrum wolontariatu i mentoringu. Turnus stanowił pierwszy etap pracy z liderami i pozwolił na rozwój kompetencji w zakresie postaw prospołecznych i odpowiedzialności za przekształcanie środowiska w imię uniwersalnych wartości.

Kolejny etap polegał na wdrożeniu opracowanej koncepcji Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów w Goleniowie, Bornem Sulinowie i Szczecinie. Wykwalifikowana kadra zaangażowana dla potrzeb projektu zrealizowała spotkania warsztatowo-konsultacyjne w celu opracowania planu współpracy z otoczeniem, planu aktywizacji seniorów, planu działań promocyjnych w środowisku lokalnym. Odbyły się również wykłady dla osób zainteresowanych zaangażowaniem w wolontariat.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl