Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. OPS przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:

pomoc w dokonywaniu zakupów (żywność, środki czystości, prasa itp.) i dostarczanie ich podopiecznemu;

przyrządzanie posiłków zgodnie z zasadami dietetyki oraz odpowiedniej jednostki chorobowej (np. cukrzyca – dieta przeciwcukrzycowa), a w razie konieczności przecieranie lub miksowanie pokarmów;

dostarczanie gotowych posiłków (np. z punktów wydawania posiłków);

przygotowywanie produktów lub posiłków na części dnia, w której podopieczny zostanie sam (podwieczorek, kolacja) oraz właściwe ich przechowywanie;

w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego: nakarmienie i podanie napoju;

pomoc w ogrzewaniu mieszkania;

− pomoc w uiszczeniu opłat i należności;

- doustne podawanie leków zaleconych przez lekarza oraz kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania, realizacja recept lekarskich.

Opieka higieniczna

czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego:

toaleta całego ciała (kąpiel, natłuszczanie ciała);

pielęgnacja jamy ustnej;

pielęgnacja rąk i stóp (obcinanie paznokci);

pielęgnacja włosów (mycie, czesanie strzyżenie);

w razie potrzeby zabezpieczenie w pampersy, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu;

przebieranie w czystą odzież;

zapobieganie odleżynom;

czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia

wietrzenie pomieszczeń;

wycieranie kurzu;

mycie podłóg;

odkurzanie dywanów;

mycie okien - 2 razy w roku;

mycie naczyń;

utrzymanie czystości w kuchni, łazience, wc;

pranie odzieży lub pościeli (w tym: odnoszenie do pralni, magla).

Pielęgnacja – zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktów z rodziną, sąsiadami, znajomymi;

wychodzenie z podopiecznym na spacery;

utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem;

− zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami np. OPS, ZUS, PCPR.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania określa Uchwała Nr XXIII/270/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2016 r.

Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotną, osobę samotnie gospodarującą bądź osobę w rodzinie określają następujące wskaźniki:

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie stanowiący
odpowiedni % kryterium
dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(634,00 zł)

odpłatność za 1. godzinę usług opiekuńczych

osoby samotnie
gospodarującej

(samotnej)

osoby wspólnie
gospodarującej

(w rodzinie)

w %

w %

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 125%

1,97%

3,28%

powyżej 125% do 150%

3,28%

5,25%

powyżej 150% do 200%

5,25%

7,86%

powyżej 200% do 250%

7,86%

13,13%

powyżej 250% do 300%

13,13%

19,69%

powyżej 300% do 350%

19,69%

29,53%

powyżej 350% do 400%

26,25%

39,38%

powyżej 400% do 450%

32,81%

49,22%

powyżej 450% do 500%

39,38%

59,06%

powyżej 500% do 550%

52,50%

100%

powyżej 550%

100%

Osoby powyżej 90 roku życia zwolnione są z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego, Ośrodek może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej,

2) korzystanie z co najmniej dwóch rodzaju usług – usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) konieczność ponoszenia przez osobę zobowiązaną odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty,

4) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie,

5) ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorców związanych z:

a) potrzebami mieszkaniowymi,

b) procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych – po przedstawieniu dowodów zakupu,

6) zdarzenie losowe.

Koszt 1 godz. usług opiekuńczych wynosi 32,00 zł.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Specjalistyczne usługi są dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i mogą obejmować:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze -zakres

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu;

dbałość o higienę i wygląd;

utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną;

wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego;

korzystanie z usług różnych instytucji;

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne,

rozmowy terapeutyczne;

ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;

doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług;

kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi;

współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych;

w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

− w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy;

− w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia;

− w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą;

− w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

− nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;

− pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach;

− zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych,przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 j.t. ze zmianami)

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat;

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych;

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011.231.1375 j.t. ze zmianami)

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.) i ustala się ją zgodnie z niżej przedstawioną tabelą.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5 %

3,5 %

powyżej 132,5 % do 165 %

3 %

7 %

powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

powyżej 220 % do 237,5 %

11 %

20 %

powyżej 237,5 % do 255 %

15 %

25 %

powyżej 255 % do 265 %

22,5 %

32,5 %

powyżej 265 % do 275 %

30 %

40 %

powyżej 275 % do 282,5 %

45 %

55 %

powyżej 282,5 % do 290 %

60 %

70 %

powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

powyżej 310 % do 330 %

90 %

100 %

powyżej 330 %

100 %

100 %

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

4) zdarzenie losowe.

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - treść zarządzenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl