Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Zdarzenia losowe

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu zdarzenia Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie rozpoczyna procedurę wsparcia osób i rodzin poszkodowanych.

 1. Wizyta w środowisku.
 2. Złożenie wniosku (ustnego lub pisemnego) o przyznanie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej przez osobę lub rodzinę poszkodowaną w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w trakcie wizyty w środowisku oraz dokumentu uzasadniającego żądanie zawarte we wniosku tj. dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego (np. zaświadczenie ze Straży Pożarnej).
 3. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego cz. VII niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, analiza uprawnień, zasobów i możliwości osoby/rodziny i zaplanowanie pomocy zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 4. Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz sołtysami wraz z radą sołecką (w przypadku obszarów wiejskich), w tym powołanie Zespołu ds. Pomocy Rodzinie w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji, w jakiej osoba/rodzina się znalazła.
 5. Po dokonaniu oceny skali zdarzenia zaproponowanie pomocy:
  • psychologicznej,
  • prawnej,
  • medycznej,
  • innej adekwatnej formy pomocy.
 6. Realizacja pomocy w formie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku braku środków wystąpienie do Burmistrza Gminy Goleniów (zdarzenie losowe) lub do Wojewody Zachodniopomorskiego (klęska żywiołowa) o przekazanie środków na wypłatę zasiłku celowego bądź zwiększenie dotacji.
 7. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 8. Kontynuowana jest praca socjalna i monitoring wydatkowanych środków do momentu poprawy sytuacji osób i rodzin poszkodowanych.
 9. Podsumowanie podejmowanych działań i rozwiązanie Zespołu ds. Pomocy Rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl