Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Świadczenia rodzinne

Informujemy, iż Dział Świadczeń Rodzinnych nie kseruje dokumentów. Należy dostarczyć kserokopię dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Terminy przyjmowania wniosków

W myśl art. 26. 1. ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2018 poz. 2220) Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Art. 2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Art. 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Art. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Art. 4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Goleniowie informuje, że rozpoczął sie nowy okres zasiłkowy 2019/2020 tj.  od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

W okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2018.

Dział Świadczeń Rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych:

 • zasiłek rodzinny;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotownie przedszkolne)
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • świadczenie rodzicielskie

Świadczenia opiekuńcze:

 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
zasiłek rodzinny

95,00 zł - do 5 roku życia

124,00 zł - do 18 roku życia

135,00 zł - do 21 roku życia

135,00 zł - do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

urodzenia dziecka 1.000,00 zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł
samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł
samotnego wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności 273,00 zł
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 90,00 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 5 roku życia 110,00 zł
rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotownie przedszkolne) 100,00 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 113,00 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 69,00 zł
świadczenie rodzicielskie 1000,00 zł
zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł
świadczenie pielęgnacyjne 1.477,00 zł - do grudnia 2018 r.
1.583,00 zł - od stycznia 2019 r.
Specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie nieuprawnionej do zasiłku macierzyńskiego, uposażenia na warunkach zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego wypłacanego np. przez ZUS.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł/m-c przysługuje przez okres:
 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Do wniosku o ustalenie prawa o świadczenie rodzicielskiego dołączyć należy:
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o: niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, oświadczenie że w związku z opieką nad dzieckiem nie jest ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.
 • Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  674 zł

  W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  764 zł

  Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się ubiegać i od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenie.

  Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1) 18 roku życia,

  2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

  3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyzszej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów. Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do zasiłku rodzinnego.

  Wniosek powinnien zawierać dane dotyczące:

  • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
  • dzieci pozostających na utrzymaniu osoby w/w w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

  Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dołączają do wniosku następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o
  2. a) wysokość dochodu,
  3. b) wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
  4. c) wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  5. d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  6. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiagnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  7. oświadczenie w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw UE, EOG i Szwajcarii),
  8. odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
  9. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  10. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
  11. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  12. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  13. zaświadczenie od komornika o wyegekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy,
  14. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów , a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  15. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  16. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  17. zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko podjeło naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 lat
  18. zaświadczenie szkoły wyższej , w przypadku osoby niepełnosprawnej, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
  19. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

  utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 672, 675 i 983),
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  • utratą świadczenia rodzicielskiego,
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

  uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego,
  • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1D ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego,
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o ktorym mowa w przepiach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

  1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  3. kopię wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

  Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

  1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz na jakie dziecko,
  2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 
  3. zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (ZUS)

  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

  • dodatek przysługuje na trzecie i nastepne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka:
  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku:

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole lub w szkole wyższej oraz roczne przygotowanie przedszkolne. Zaświadczenie należy złożyć w okresie od września do końca października danego roku.

  Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

  1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
  2. zaświadczenie szkoły;
  3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

  W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować Ośrodek o tym fakcie.

  Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
  5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:
   • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu),
   • ojciec dziecka jest nieznany (odpis zupełny akt urodzenia dziecka),
   • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (wyrok sądu lub ugoda sądowa),
   • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
   • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
  6. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Zgodnie z art. 27. 1. przedmiotowej ustawy „W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek.

  Art. 27 ust. 2. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenia rodzinne wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

  Art. 27 ust. 3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przysługującego pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia.

  Art. 27 ust. 4. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

  Art. 27 ust. 5. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

  1. świadczenia rodzicielskiego lub
  2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
  4. dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub
  5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

  Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie ul. Pocztowa 13, parter, Dział Świadczeń Rodzinnych pokój 01 w godzinach:

  poniedziałek-piątek od godziny 7.30 do 15.30

  Dodatkowych informacji na temat świadczeń rodzinnych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Pocztowa 13 w Goleniowie pokój: 01, 02, 03, 05 lub pod numerem telefonu 91 46 94 202 w godzinach urzędowania instytucji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie • ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów • tel: 91 460 14 72 • ops@goleniow.pl